การรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

บริษัทเรานั้นให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมโดยอยู่ใน ระดับ Mandatory Level

ระดับ Mandatory Level: ข้อกำหนดตามกฎหมาย หมายถึง การที่ธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฎิบัติให้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค,กฎหมายเเรงงาน, การจ่ายภาษี เป็นต้น

และทางบริษัทยังดำเนินงานตามแนวทาง ของระบบของ CSR ตามแนวทาง In process After process As Process  อยู่สม่ำเสมอ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง**http://www.csrcom.com/csr**